Zaznacz stronę

dla cyklu kształcenia (na studiach I stopnia) rozpoczynającego się w r.a. 2019/2020

Kierunek: nawigacja

Specjalność: eksploatacja okrętowych systemów pokładowych

Forma: studia stacjonarne

Poziom: studia II stopnia

Poziom odpowiedzialności wg. Konwencji STCW 78/95: operacyjny i zarządzania (łącznie studia I i II stopnia)

Profil: praktyczny

Liczba semestrów: 3

Liczba punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów: 92

Tytuł zawodowy absolwenta: magister inżynier

Łączna liczba godzin: 3161, w tym:

  • kontaktowych: 2082 h
  • niekontaktowych: 1079 h

Łączna liczba punktów ECTS: 92

Praktyka zawodowa: 4 miesiące

Liczba punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych i społecznych: 5

Liczba punktów ECTS z zajęć kształtujących umiejętności praktyczne:
30 (60% – w odniesieniu do liczby punktów ECTS z godzin kontaktowych)
54 (59% – w odniesieniu do łącznej liczby punktów ECTS)