Zaznacz stronę
Kierunek nawigacja
Specjalność nawigacja morska
Forma studia stacjonarne
Poziom studia II stopnia
Poziom odpowiedzialności wg. Konwencji STCW 78/95
Profil praktyczny
Liczba semestrów 3
Liczba punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów 90
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier

Łączna liczba godzin, w tym:

    1. zajęć kontaktowych
    2. zajęć niekontaktowych
    3. praktyka zawodowa
2194
1009
825
360 (3 m-ce)

Łączna liczba punktów ECTS, w tym:

    1. z zajęć kontaktowych (w tym praktyka zawodowa)
    2. z zajęć niekontaktowych
90
56
34
Liczba punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych i społecznych 5
Liczba punktów ECTS z zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 58,5 (65%)