Zaznacz stronę

dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w r.a. 2019/2020

Kierunek: nawigacja

Specjalność: eksploatacja okrętowych systemów pokładowych

Forma: studia stacjonarne

Poziom: studia I stopnia

Poziom odpowiedzialności wg. Konwencji STCW 78/95: operacyjny i zarządzania (łącznie studia I i II stopnia)

Profil: praktyczny

Liczba semestrów: 7

Liczba punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów: 212

Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

Łączna liczba godzin: 6931, w tym:

  • kontaktowych: 4507 h
  • niekontaktowych: 2424 h

Łączna liczba punktów ECTS: 212

Praktyka zawodowa: 25 tyg.

Liczba punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych i społecznych: 8
Liczba punktów ECTS z zajęć kształtujących umiejętności praktyczne:
74,8 (65% – w odniesieniu do liczby punktów ECTS z godzin kontaktowych)
139 (66% – w odniesieniu do łącznej liczby punktów ECTS)