Zaznacz stronę

Procedura dyplomowania - najważniejsze informacje

 1. Pracę dyplomową student składa u promotora w terminie określonym w pkt. 5 lub 6, w postaci:
  a) dwustronnego wydruku papierowego w formacie A4 obłożonego w miękką oprawę,
  b) pliku elektronicznego w jednym z formatów: ODT (Open Office Document), DOC, DOCX (Microsoft Word) lub PDF (wyłącznie w wersji edytowalnej) na nośniku CD lub DVD. Nazwa pliku powinna zawierać wyłącznie nazwisko i imię studenta.
 2. Tekst pracy w postaci wydruku oraz w postaci pliku elektronicznego musi być identyczny. Za zgodność obu wersji odpowiada autor pracy. Dodatkowo wyrywkowej kontroli zgodności dokonuje promotor.
 3. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy tekstami, praca nie zostaje dopuszczona do obrony, a autor pracy zobowiązany jest do dostarczenia wersji tożsamych. Termin złożenia pracy pozostaje w mocy.
 4. W pracy należy umieścić wypełnione i własnoręcznie podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu dyplomowania WNiUO AMW.
 5. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej nie później niż 2 tygodnie przed pierwszym dniem podstawowej sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru studiów – zgodnie z zarządzeniem Rektora-Komendanta AMW w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego. Konkretną datę dla danego cyklu dyplomowania podaje studentowi promotor pracy dyplomowej.
 6. Na uzasadniony wniosek promotora bądź studenta prodziekan może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, jednak nie później niż do ostatniego dnia poprawkowej sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru studiów w szczególności, w razie:
  1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
  2. niemożliwości złożenia pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta,
  3. zmiany promotora pracy dyplomowej.
 7. Niezłożenie pracy w terminie określonym w pkt. 5 lub 6 skutkuje skreśleniem studenta z listy studentów. Osobie tej, na podstawie wniosku skierowanego do prodziekana, przysługuje prawo do złożenia pracy dyplomowej oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego w nieprzekraczalnym terminie dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów.

Student, przed egzaminem dyplomowym, powinien złożyć w dziekanacie wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu (załącznik nr 3 do Regulaminu dyplomowania WNiUO AMW).

Po obronie, aby otrzymać dyplom, należy złożyć w dziekanacie rozliczoną kartę obiegową (druki do pobrania w dziekanacie).