Zaznacz stronę
 1. Pracę dyplomową student składa u promotora w terminie określonym niżej, w postaci:
  a) dwustronnego wydruku papierowego w formacie A4 obłożonego w miękką oprawę,
  b) pliku elektronicznego w jednym z formatów: ODT (Open Office Document), DOC, DOCX (Microsoft Word) lub PDF (wyłącznie w wersji edytowalnej) na nośniku CD lub DVD. Nazwa pliku powinna zawierać wyłącznie nazwisko i imię studenta.
  Tekst pracy w postaci wydruku oraz w postaci pliku elektronicznego musi być identyczny. Za zgodność obu wersji odpowiada autor pracy.
 2.  W pracy należy umieścić wypełnione i własnoręcznie podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu dyplomowania WNiUO AMW.
 3. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej nie później niż 2 tygodnie przed pierwszym dniem podstawowej sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru studiów – zgodnie z zarządzeniem Rektora-Komendanta AMW w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego. Konkretną datę dla danego cyklu dyplomowania podaje studentowi promotor pracy dyplomowej.
 4. Na uzasadniony wniosek promotora bądź studenta prodziekan może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, jednak nie później niż do ostatniego dnia poprawkowej sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru studiów (tj. nie później niż do 15 lipca – dla studiów kończących się w semestrze letnim lub 15 marca – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym) w szczególności, w razie:
  1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
  2. niemożliwości złożenia pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta,
  3. zmiany promotora pracy dyplomowej.

5. Niezłożenie pracy w wyżej określonym terminie skutkuje skreśleniem studenta z listy studentów. Osobie tej, na podstawie wniosku skierowanego do prodziekana, przysługuje prawo do złożenia pracy dyplomowej oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego w nieprzekraczalnym terminie dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów.

Student, przed egzaminem dyplomowym, powinien złożyć w dziekanacie:

 1. Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego (Załącznik Nr 3 do Regulaminu dyplomowania WNiUO AMW).
 2. Książkę praktyk (jeśli była wydana) – najpóźniej dwa tygodnie przed obroną. W przeciwnym razie przystąpienie do egzaminu dyplomowego będzie niemożliwe!

Po obronie, aby otrzymać dyplom, należy dodatkowo złożyć w dziekanacie:

1. Rozliczoną kartę obiegową (druki do pobrania w dziekanacie).


Zakres tematyczny egzaminu dyplomowego – STCW

Zakres tematyczny egzaminu dyplomowego – kierunek nawigacja – studia cywilne

Zakres tematyczny egzaminu dyplomowego – kierunek nawigacja – studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych