Zaznacz stronę

Egzamin STCW

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2013 r., poz. 937):

I. Każdy członek załogi statku powinien posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie (§ 65 ust. 2 i 3):

1. Indywidualnych technik ratunkowych.

2. Ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego.

3. Elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.

4. Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej.

5. Problematyki ochrony na statku.

II. Każdy członek załogi, któremu wyznaczono na statku obowiązki w zakresie ochrony, powinien posiadać świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony. (§ 65 ust. 4)

III. Każdy członek załogi wyznaczony do kierowania zbiorczym środkiem ratunkowym powinien posiadać świadectwo ratownika. (§ 66 ust. 1)

IV. Na statkach wyposażonych w urządzenia radiokomunikacyjne kapitan i oficerowie w dziale pokładowym powinni posiadać odpowiednie aktualne świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, wydane na podstawie przepisów w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych. (§ 67 ust. 1)

V. Na statkach wyposażonych w ECDIS kapitan i oficerowie w dziale pokładowym powinni posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi i wykorzystania ECDIS. (§ 67 ust. 2)

VI. Na morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej kapitan i starszy oficerpowinni posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym. (§ 68 ust. 1)

 

Do uzyskania dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej wymagane jest posiadanie (§ 28 ust. 1):

a) świadectwa ogólnego operatora GMDSS,

b) świadectw przeszkoleń w zakresie:

– wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym,

– ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego,

– udzielania pierwszej pomocy medycznej,

– nautycznego dowodzenia statkiem,

– świadectwa ratownika.

 

Do uzyskania dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie (§ 29 ust. 1):

– sprawowania opieki medycznej nad chorym,

– wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania.

 

W przypadku chęci odbycia szkolenia nie ujętego w programie kształcenia dla danego kierunku studiów, Ośrodek Szkoleniowy Akademii Marynarki Wojennej oferuje powyższe przeszkolenia dla studentów AMW w atrakcyjnej cenie. Chętni powinni zgłaszać się do Ośrodka Szkoleniowego Akademii Marynarki Wojennej, tel. 261 262 716, e-mail:osamw@amw.gdynia.pl
WYTYCZNE DOTYCZĄCE UZYSKANIA ŚWIADECTWA RATOWNIKA
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2013 r., poz. 937): „Osoba ubiegająca się o uzyskanie świadectwa ratownika powinna posiadać aktualne świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych, co najmniej 6-miesięczną praktykę pływania na statkach morskich oraz ukończyć odpowiednie szkolenie„. (§ 66 ust. 3)

Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem świadectwa ratownika muszą udokumentować posiadane uprawnienia, tzn. udostępnić do skserowania książeczkę żeglarską (albo dostarczyć wyciąg pływania potwierdzony przez Urząd Morski w Gdyni), zawierającą wpisy z praktyki pływania oraz przedstawić do wglądu aktualne świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych. Należy również dokonać wpłatę za wydanie świadectwa w Ośrodku Szkoleniowym AMW.

W związku z tym, że do odbycia szkolenia nie jest wymagana praktyka pływania, również studenci, którzy nie mają wypływanych wymaganych 6 miesięcy, mogą przystąpić do szkolenia.  Studenci, którzy nie posiadają wymaganej praktyki pływania, a chcą uzyskać świadectwo ratownika, zgłaszają to w Ośrodku Szkoleniowym i odbywają normalne szkolenie. Po uzupełnieniu brakujących miesięcy praktyki, zgłaszają się z świadectwem ukończenia szkolenia i książeczką żeglarską w Urzędzie Morskim w Gdyni i odbierają tam świadectwo.

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem świadectwa ratownika zobowiązane są dostarczyć do OS AMW jedno zdjęcie o wymiarach 43 mm x 33mm najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.