Zaznacz stronę

Microsoft Imagine Premium

LINK DO STRONY LOGOWANIA – OnTheHub

LINK DO STRONY LOGOWANIA – MICROSOFT AZURE

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego posiada zakupioną subskrypcję Microsoft Image Premium (dawniej DreamSpark) firmy Microsoft. W związku z tym istnieje możliwość instalowania wybranego oprogramowania na komputerach będących na wyposażeniu WNiUO. W ramach tego programu studenci i pracownicy Wydziału mogą uzyskać dostęp do większości produktów firmy Microsoft. Istnieje również możliwość udostępniania oprogramowania studentom i pracownikom Wydziału do zainstalowania na ich komputerach osobistych poza Uczelnią. Program dotyczy tylko i wyłącznie pracowników oraz studentów studiów prowadzonych przez Wydział.

Podstawowe zasady korzystania z oprogramowania:

1. Z oprogramowania mogą korzystać studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału.

2. Oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych (dydaktycznych i naukowych).

3. Oprogramowanie może być instalowane także na jednym komputerze osobistym (domowym) pracownika lub studenta.

4. Udostępniane oprogramowanie musi wiązać się z działalnością edukacyjną lub naukową studenta (przedmiot, na który student uczęszcza, praca dyplomowa, koło naukowe, udział w projekcie badawczym itp.). Informacje o zakresie oprogramowania wiążącego się z przedmiotem student może uzyskać u prowadzącego przedmiot.

5. Studenci mogą korzystać z wcześniej zainstalowanego w ramach programu Microsoft Imagine Premium oprogramowania także po zakończeniu studiów – pod warunkiem, że oprogramowanie to wykorzystywane jest dla celów dydaktycznych i naukowych, nie związanych z pracą zarobkową.

6. Zabrania się wykonywania kopii udostępnionego oprogramowania i użyczania udostępnionego oprogramowania osobom trzecim.

7. Z oprogramowania nie wolno korzystać dla celów komercyjnych, a w szczególności:

– do tworzenia oprogramowania w celach komercyjnych,

– do celów związanych z administracją Wydziału.

8. Zabrania się używania udostępnianego oprogramowania do tworzenia oprogramowania, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć mających przynosić dochody.

9. Zabrania się używania udostępnianego oprogramowania do tworzenia udostępnianych publicznie programów, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć niedochodowych.

10. Część udostępnianego oprogramowania może wymagać do instalacji kodów aktywacyjnych. Kody aktywacyjne pochodzące z puli Volume Licence Key (VLK) mogą być używane tylko do aktywacji oprogramowania instalowanego w obrębie Wydziału i przeznaczonego do prowadzenia działalności dydaktycznej.

11. Kody dostarczone pracownikowi lub studentowi jednoznacznie identyfikują oprogramowanie. Zabrania się udostępniania kodów aktywacyjnych osobom trzecim. Osoby chcące instalować oprogramowanie otrzymają kody w ramach systemu ELMS lub muszą wystąpić o swoje kody aktywacyjne indywidualnie do administratora programu Microsoft Imagine Premium.
Instalując i używając udostępnione w ramach programu Microsoft Imagine Premium oprogramowania osoba je wykorzystująca przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszelkie warunki, zasady i uregulowania określone w niniejszym dokumencie, zasady licencji oraz Uzupełniające Postanowienia Licencyjne Microsoft Imagine Premium, jak również wszelkie uregulowania wynikające z udziału w programie Microsoft Imagine Premium, uwzględniając zobowiązania Wydziału jako strony w programie Microsoft Imagine Premium oraz End User License Agreement instalowanego oprogramowania. W przypadku braku akceptacji jakiejkolwiek części wymienionych wyżej uregulowań należy zrezygnować z instalacji i używania udostępnionego oprogramowania.

Administrator programu Microsoft Imagine Premium jest zobligowany do rejestrowania wszelkich przypadków udostępniania oprogramowania studentom i pracownikom oraz udostępnienia tych danych na żądanie firmy Microsoft lub innych instytucji uprawnionych do kontroli oprogramowania.

Administrator odpowiedzialny za obsługę programu Microsoft Imagine Premium jest upoważniony i zobligowany do kontroli sposobu wykorzystania oprogramowania udostępnionego w ramach programu Microsoft Imagine Premium. W razie pytań lub wątpliwości, co do sposobu wykorzystania udostępnianego oprogramowania prosimy o kontakt z Administratorem programu.

Naruszenie warunków podanych w niniejszej umowie lub warunkach programu Microsoft Imagine Premium pociąga za sobą automatycznie utratę zgody na używanie oprogramowania użyczonego w ramach programu i jest jednoznaczne z koniecznością natychmiastowego zaprzestania używania oprogramowania i jego usunięcia z komputera osobistego Studenta lub Pracownika. Niezależnie od powyższego naruszenie warunków licencji może spowodować podjęcie kroków na drodze karnej lub cywilnej przez odpowiednie organy.

Wprowadzanie użytkowników do systemu

Administratorem programu Microsoft Imagine Premium dla Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego jest Marek Tryner, pomoc techniczną można uzyskać u pana Tadeusza Kutowińskiego.

Procedura uzyskania oprogramowania

Drogą elektroniczną – z elektronicznego systemu zarządzania licencjami (ELMS), prowadzonego przez OnTheHub. Każdy pracownik i student powinien otrzymać pocztą elektroniczną informację z OnTheHub, pozwalającą na dokończenie procedury rejestracji i otrzymanie nazwy użytkownika i hasła umożliwiających dostęp do stron serwisu i ściągnięcie wybranych pakietów oprogramowania przez Internet. Klucze umożliwiające instalację zostaną wyświetlone podczas pobierania plików lub przesłane pocztą elektroniczną.

Nośniki CD – od administratora programu. Ze względu na ograniczoną liczbę nośników ta metoda dystrybucji oprogramowania będzie stosowana jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Uwaga! Przed pobraniem oprogramowania należy zapoznać się z licencją.

Dodatkowe informacje na temat Microsoft Imagine Premium