Zaznacz stronę

dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w r.a. 2020/2021

Kierunek: nawigacja

Specjalność: eksploatacja okrętowych systemów pokładowych

Forma: studia stacjonarne

Poziom: studia I stopnia

Poziom odpowiedzialności wg. Konwencji STCW 78/95: operacyjny i zarządzania (łącznie studia I i II stopnia)

Profil: praktyczny

Liczba semestrów: 7

Liczba punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów: 213

Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

Łączna liczba godzin: 7057, w tym:

  • kontaktowych: 4664 h
  • niekontaktowych: 2393 h

Łączna liczba punktów ECTS: 213

Praktyka zawodowa: 25 tyg.

Liczba punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych i społecznych: 8

Liczba punktów ECTS z zajęć kształtujących umiejętności praktyczne:
74,6 (63% – w odniesieniu do liczby punktów ECTS z godzin kontaktowych)
136 (64% – w odniesieniu do łącznej liczby punktów ECTS)