Zaznacz stronę

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO) to jeden z czterech wydziałów Akademii Marynarki Wojennej. WNiUO wywodzi się z Wydziału Morskiego utworzonego 1 października 1922 r. wraz z powstaniem Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu. W dalszych latach, w efekcie zmieniających się uwarunkowań zawodu oficera marynarki wojennej, nazwa, struktura, zakres i charakter działalności Wydziału ewoluowały stosownie do wymagań zmieniającej się rzeczywistości.

Obecnie, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego to główny ośrodek przygotowujący kadry dla Marynarki Wojennej RP w zakresie tzw. morskich specjalności pokładowych. Jest też jednym z trzech głównych ośrodków w kraju kształcących kadry dla potrzeb marynarki handlowej, do pracy w administracji morskiej oraz w innych instytucjach administracji państwowej i samorządowej związanych z gospodarką morską.

Wśród polskich uczelni wojskowych WNiUO AMW był prekursorem w kształceniu studentów cywilnych. Pierwsi studenci cywilni zostali przyjęci w 1997 r. W kolejnych latach oferta Wydziału dla cywilnego szkolnictwa wyższego była i jest, sukcesywnie doskonalona. Na Wydziale studiuje obecnie kilkuset polskich studentów cywilnych i wojskowych oraz wojskowi studenci zagraniczni z Arabii Saudyjskiej, Kataru i Kuwejtu. 

Od 1984 roku Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia morska, specjalności nawigacja morska. Obecnie, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uprawnienia te – w zmienionej dyscyplinie – inżynieria lądowa i transport – przeszły na uczelnię macierzystą – Akademię Marynarki Wojennej.

Sztandarowym kierunkiem studiów prowadzonych na Wydziale jest nawigacja. Studia na tym kierunku oferowane są w formie studiów stacjonarnych I stopnia i II stopnia, zarówno dla studentów cywilnych, jak i wojskowych. Studia I stopnia na kierunku nawigacja dla studentów cywilnych realizowane są na poziomie zarządzania według Konwencji STCW; w przypadku studiów wojskowych poziom zarządzania osiągany jest po II stopniu studiów.

W 2008 roku Wydział rozszerzył swoją ofertę dydaktyczną poprzez uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku informatyka. Studia na tym kierunku rozpoczęto w roku akademickim 2008/2009; a począwszy od roku akademickiego 2019/2020 studia te realizowane są na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym AMW.

Od roku akademickiego 2020/2021 roku Wydział prowadzi – wspólnie z Wydziałem Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego – studia stacjonarne I stopnia na kierunku hydrografia morska. Są to jedyne studia na tym kierunku w Polsce. Ponadto, w ofercie dydaktycznej Wydziału znajdują się także studia podyplomowe z zakresu hydrografii.

W sferze działalności naukowo-badawczej Wydział zajmuje się tematyką z zakresu nawigacji, hydrografii oraz uzbrojenia morskiego. To szerokie spektrum zainteresowań naukowo-badawczych przekłada się bezpośrednio na działalność dydaktyczną i uwidacznia się w realizowanych kierunkach i specjalnościach studiów. Studenci wojskowi mają możliwość wyboru odpowiedniej dla siebie specjalności z dwóch oferowanych na kierunku studiów nawigacja. Studenci cywilni mają możliwość wyboru odpowiedniej dla siebie specjalności z trzech oferowanych na kierunku studiów nawigacja.

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego utrzymuje ścisłe kontakty z firmami działającymi w gospodarce morskiej. Zaowocowały one podpisaniem stosownych umów partnerskich o współpracy, z czego m.in. wynikła możliwość zapewnienia praktyk studenckich, które często są pierwszym zetknięciem się studentów z ich przyszłym miejscem pracy i specyfiką zawodu.