Zaznacz stronę

W związku z realizacją przez Akademię Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie badań p.n. „Determinanty zachowań i zakotwiczenie postaw młodego pokolenia Polaków wobec stref ryzyka społeczno-kulturowego w perspektywie komparatystycznej w świetle teorii resilience” – pod wspólną nazwą MŁODZIEŻ 4.0”, zapraszamy do udziału w badaniach (www.mlodziez4zero.pl).

Projekt MŁODZIEŻ 4.0 to ogólnopolski projekt badawczy, który realizowany jest w latach 2021 – 2023, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, a jego celem jest zdiagnozowanie aktualnych tendencji zachowań, a także tendencji w obszarze wyborów aksjonormatywnych oraz społeczno – polityczno – kulturowych młodych Polaków w wieku 15-25 lat.

Celem badania jest wypracowanie modelu analitycznego, koniecznego do identyfikacji podmiotowości młodego pokolenia. To największe od dziesięcioleci holistyczne, ogólnopolskie badanie MŁODYCH.

W ramach projektu planowane jest przebadanie 25 tysięcy młodych Polaków, ze wszystkich typów szkół ponadpodstawowych, młodzieży studiującej, pracującej, bezrobotnej oraz ich rodziców. Badania będą przeprowadzane na terenie całego kraju w instytucjach szkolnych, miejscach pracy i w uczelniach. Nasze badania sportretują młode pokolenie Polaków w następujących obszarach:

  • JA – JA, czyli portretowanie samego siebie – autoportret i samoocena młodzieży w różnorodnych obszarach i aspektach życia społecznego,
  • JA – DOM – RODZINA – RÓWIEŚNICY – podejmiemy próbę identyfikacji relacji interpersonalnych młodego człowieka w jego najbliższym otoczeniu, zarówno w realnym świecie jak i cyberprzestrzeni,
  • JA – SZKOŁA – ŚRODOWISKO LOKALNE – MIEJSCE PRACY – obejmie zagadnienia związane z opisem sytuacji szkolnej, społecznej, zawodowej oraz wyborów politycznych młodego pokolenia Polaków,
  • JA – OJCZYZNA – ŚWIAT – LUDZKOŚĆ – MATKA ZIEMIA – spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, wokół jakich kontekstów wymiaru życia społecznego koncentruje się aktywność młodych ludzi.

By zagwarantować poczucie bezpieczeństwa respondenta, ankiety są oczywiście anonimowe. Zapewniamy pełną poufność i dyskrecję.

Badania są realizowane poprzez ankietę internetową (link do ankiety: https://ankiety.anstwp.pl/index.php?r=survey/index&sid=493329&lang=pl).

Nad metodologią badania pieczę sprawuje zespół badawczy, w skład którego weszli wybitni i cieszący się dużym autorytetem naukowcy z kraju i Europy, reprezentujący takie dyscypliny naukowe jak socjologia, psychologia, pedagogika, politologia i medioznawstwo.

Kontakt do osób wspierających realizacje badań:

  1. wsparcie informatyczne: Marcin Zieliński tel. 603778062, mzielinski@anstwp.pl; Marek Hajdukiewicz tel.503623728, mhajdukiewicz@anstwp.pl
  2. koordynator zespołu organizacyjnego projektu: dr Joanna Smoluk-Stachowska tel.691176472, jsmoluk-stachowska@anstwp.pl