Zaznacz stronę

Studenci na kierunku:

  1. nawigacja – ubiegający się o uzyskanie uprawnień zawodowych STCW na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej,
  2. hydrografia morska – ubiegający się o uzyskanie uprawnień zawodowych STCW na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej

muszą, zgodnie z wymaganiami formalnymi (§ 22 ust. 3 Regulaminu dyplomowania WNiUO), przed egzaminem dyplomowym przystąpić do egzaminu praktycznego z funkcji nawigacja na symulatorze mostka nawigacyjnego.

Pozytywna ocena z tego egzaminu jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu dyplomowego uznawanego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym.

Egzamin praktyczny jest organizowany w AMW, ale nie jest składnikiem programu studiów, wynika bowiem z innych uwarunkowań. Dlatego jest to egzamin odpłatny. Należną wpłatę w kwocie 250 zł. za egzamin należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu na konto AMW:

ING Bank Śląski S.A.

65 1050 1764 1000 0022 7313 3260

tytułem: „Egzamin praktyczny STCW-WNiUO”

Dowód wniesienia opłaty należy przedłożyć przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji egzaminu praktycznego zostały przedstawione w Procedurze przeprowadzania egzaminu praktycznego zgodnego z wymaganiami STCW – wprowadzonej Decyzją Prodziekana ds. kształcenia i studenckich WNiUO Nr 27/2020 z 11 marca 2020 r.

Przykładowy scenariusz egzaminu praktycznego.