Zaznacz stronę

Szanowni studenci,

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, rzutującej w znacznej mierze na przebieg procesu dydaktycznego we wszystkich uczelniach wyższych w Polsce, w tym także na proces rekrutacji na studia, ruszył nabór na nowy, jedyny w Polsce kierunek studiów Hydrografia morska.

Studia prowadzone przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydziałem Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej.

Głównym celem kształcenia na studiach na kierunku Hydrografia morska jest przygotowanie wszechstronnie wykształconej kadry do pracy w obszarach działalności związanej z hydrografią morską, hydrografią śródlądową, nawigacją morską, administracją portową i terenową, planowaniem przestrzennym i urbanistyką, działalnością produkcyjną w zakresie tworzenia systemów wspomagania prac kartograficznych i hydrograficznych oraz systemów informacji przestrzennej.

Studia na kierunku Hydrografia morska są to studia inżynierskie o profilu praktycznym, zawierające w programie studiów 6. miesięczną praktykę zawodową (na VI semestrze), a oprócz tego wiele zajęć praktycznych w laboratoriach, symulatorach oraz na morzu.

Program studiów na kierunku Hydrografia morska uwzględnia w całości ramowy program szkolenia dla hydrografów morskich kategorii B, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, w związku z czym, absolwent kierunku, po odbyciu określonej przepisami praktyki, spełni wymogi uprawniające do ubiegania się o dyplom hydrografa morskiego kategorii B.

Dodatkowo, program studiów na kierunku Hydrografia morska uwzględnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego, co oznacza, że po zdaniu egzaminu dyplomowego uznanego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym (na VII semestrze) oraz po odbyciu praktyki pływania absolwent kierunku zdobędzie uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera wachtowego w dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej.

Rekrutacja prowadzona jest przez Uniwersytet Gdański.
Kryteria przyjęcia, limity, wymagane dokumenty, terminy oraz opłaty są wyszczególnione na stronie UG: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20202021/hydrografia_morska-stacjonarne-i_stopnia