Zaznacz stronę

Szanowni Studenci,

Uwaga!!!

Wprowadzono aneks do Regulaminu świadczeń dla studentów.

OŚWIADCZENIE stypendium

Zarządzenie zmieniające Regulamin świadczeń dla studentów

Składanie dokumentów w sprawach socjalnych za pomocą ePUAP:

Instrukcja ePUAP.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/najczesciej-zalatwiane-sprawy/wniosek-o-swiadczenie-2

Bardzo ważne jest aby składając wniosek wybrać z katalogu spraw „Świadczenia dotyczące stypendium lub zapomogi” wybranie innej opcji (np. sprawy ogólne, pisma do urzędu itp.)  kieruje pismo do innej jednostki/działu  a w konsekwencji taki wniosek nie jest rozpatrywany.

Decyzja w sprawie wysokości dochodu

Zgłoszenie zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego

Wzór wniosku o zapomogę

Wzór wniosku o stypendium rektora

Wzór wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Wzór wniosku o przyznanie miejsca w DS AMW

Wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Wzór oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Wniosek o wydanie decyzji lub zaświadczenia o sytuacji dochodowej

Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Marynarki Wojennej

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej

Oświadczenia studenta członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu