Zaznacz stronę

Koncepcja kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Nawigacja zakłada, że absolwent tego kierunku studiów nabędzie kompleksową, poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu nawigacji, zwłaszcza nawigacji morskiej oraz uzyska w trakcie trwania studiów bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i zdobędzie umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy nawigatora.

Uwzględniając fakt, że praca nawigatora odbywa się w środowisku morskim na okręcie, w trakcie studiów studenci (kandydaci na oficerów) zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskiwane jako efekty uczenia się z zakresu przedmiotów: Budowa i stateczność jednostki pływającej, Bezpieczeństwo nawigacji, Bezpieczeństwo statku, Manewrowanie jednostką pływającą, Nawigacyjne planowanie podróży, Ratownictwo morskie, Przewozy morskie, Ochrona środowiska morskiego, Prawo morskie oraz Zarządzanie statkiem. Bazę wyjściową stanowić będzie wiedza z podstawowych przedmiotów z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych (Fizyka, Matematyka, Matematyka stosowana, Podstawy programowania, Technologie informatyczne i komunikacyjne) oraz z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych – w tym dyscypliny kierunkowej – i przedmiotów, takich jak: Podstawy automatyki, Podstawy elektroniki, Podstawy elektrotechniki, Podstawy konstrukcji maszyn i grafiki inżynierskiej, Nawigacja, Astronawigacja, Meteorologia i podstawy oceanografii, Łączność morska, Urządzenia nawigacyjne, Satelitarne systemy nawigacyjne.

Umiejętności praktyczne rozwijane w trakcie studiów umożliwią absolwentowi prowadzenie nawigacji morskiej z wykorzystaniem nowoczesnych systemów i urządzeń pomiarowych; począwszy od ich przygotowania, w tym uwzględnienia ich ograniczeń, poprzez bieżącą kontrolę pomiarów, skończywszy na wstępnym opracowaniu wyników zgodnie z obowiązującymi standardami międzynarodowymi. Praktyczny wymiar dużej części zajęć przygotuje absolwentów do samodzielnej i zespołowej pracy zawodowej.

Koncepcja kształcenia zakłada ponadto wykształcenie samodzielności myślenia, krytycyzmu, odwagi intelektualnej i umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach typowych i niestandardowych. Absolwenci muszą też posiąść umiejętność kojarzenia interesów grupowych z interesami jednostkowymi oraz elastyczność w modyfikowaniu postaw własnych i przyszłych współpracowników.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Nawigacja posiadać będzie umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu nawigacji: obiektów, środków transportu i komunikacji. Posiadać będzie biegłość w zakresie określania pozycji oraz wyboru właściwej trajektorii w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zarówno w złożonych sytuacjach środowiskowych, jak i zagrożenia kolizją.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Nawigacja przygotowany będzie do pracy na morzu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ludzi, obiektów i środowiska w kontekście uwarunkowań technicznych i prawnych oraz racjonalnej eksploatacji urządzeń i systemów. Absolwent odbędzie studia uznane na poziomie operacyjnym i posiadać będzie odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymogami sekcji A-II/1 Konwencji STCW 1978/95.

Program studiów jednolitych studiów magisterskich na kierunku Nawigacja spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 121). Zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem, program studiów oparty jest na ramowym programie szkolenia na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej (stanowiącym Załącznik nr 3 do wymienionego Rozporządzenia). W związku z powyższym absolwent, po zdaniu egzaminu dyplomowego uznanego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 220) oraz po odbyciu praktyki pływania określonej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 802) zdobędzie uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera wachtowego w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej.

Zgodnie z §31 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 802), do uzyskania dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej wymagane jest odbycie 12-miesięcznej nadzorowanej praktyki pływania na statkach morskich w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej, potwierdzonej w wydanym przez Akademię Marynarki Wojennej zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk, w tym co najmniej 6-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej. Zgodnie z niniejszym programem studiów, w trakcie trwania jednolitych studiów magisterskich student może odbyć jedynie 8 miesięcy praktyki; pozostała część wymaganej praktyki pływania powinna być odbyta przez absolwenta samodzielnie, lecz w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty zdania egzaminu dyplomowego równoważnego egzaminowi kwalifikacyjnemu i nie później niż 7 lat od daty rozpoczęcia studiów.