Zaznacz stronę

Studia pierwszego stopnia na kierunku nawigacja ukierunkowane są na kształcenie specjalistów dla potrzeb szeroko pojętej gospodarki morskiej. Studia te mają przygotować słuchaczy, przede wszystkim, do pełnienia wachty morskiej na statkach handlowych w żegludze międzynarodowej oraz do działalności produkcyjnej w gospodarce morskiej, w zakresie wybranej specjalności, w tym – tworzenia systemów wspomagania prac kartograficznych i hydrograficznych oraz systemów informacji przestrzennej, eksploatacji statków handlowych czy obsługi sektora offshore pod kątem zabezpieczenia nawigacyjnego.

Absolwent kierunku studiów nawigacja uzyska w trakcie trwania studiów bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i zdobędzie umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy. Otrzyma pełne wykształcenie oparte na podstawach nauk inżynieryjno-technicznych niezbędne do podjęcia pracy, w tym pracy na morzu. W ramach przedmiotów specjalistycznych szczególną uwagę zwraca się na właściwe przygotowanie absolwentów do wypełniania funkcji pracowników Urzędów Morskich i instytucji związanych z gospodarką morską. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu przewozów morskich i manewrowania statkiem, budowy i stateczności statku, bezpieczeństwa nawigacyjnego i ratownictwa morskiego, ochrony środowiska morskiego oraz prawa morskiego. Bazę wyjściową stanowi wiedza z podstawowych nauk matematyczno-fizycznych oraz kierunkowych dyscyplin i przedmiotów, takich jak: nawigacja, informatyka, automatyka, elektrotechnika, meteorologia i oceanografia, astronawigacja, urządzenia nawigacyjne, systemy informacji przestrzennej.

Absolwenci kierunku studiów nawigacja uzyskują także specjalistyczne umiejętności praktyczne, które zdobywają na zajęciach laboratoryjnych oraz w trakcie odbywania praktyk studenckich (6 miesięcy) w ramach 7. semestru studiów. Umiejętności praktyczne rozwijane w trakcie studiów umożliwią absolwentowi pełnienie wachty morskiej i dowodzenie wachtą morską z wykorzystaniem nowoczesnych systemów i urządzeń nawigacyjnych; począwszy od ich przygotowania, w tym uwzględnienia ich ograniczeń, poprzez bieżącą kontrolę pracy, skończywszy na analizie dokładności. Praktyczny wymiar dużej części zajęć przygotuje absolwentów do samodzielnej i zespołowej pracy zawodowej.

Absolwent podmiotowego kierunku studiów jest przygotowany do pracy na morzu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ludzi, obiektów i środowiska w kontekście uwarunkowań technicznych i prawnych. Absolwent kierunku studiów nawigacja odbywa studia uznane na poziomie operacyjnym i zarządzania i posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymogami sekcji A-II/1 i A-II/2 Międzynarodowej Konwencji o Wymaganiach w Zakresie Wyszkolenia Marynarzy, Wydawania im Świadectw oraz Pełnienia Wacht (Konwencji STCW) (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 286, Dz. U. z 2013 r. poz. 1092 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 2088). Program studiów uwzględnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 121), w związku z czym absolwent, po zdaniu egzaminu dyplomowego uznanego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 220) oraz po odbyciu praktyki pływania określonej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 802) zdobędzie uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera wachtowego w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej.

Studia na kierunku nawigacja przygotowują do pracy w następujących obszarach działalności:

 • nawigacji morskiej (oficerowie pokładowi);
 • administracji portowej i terenowej;
 • hydrografii morskiej;
 • planowaniu przestrzennym i urbanistyce;
 • produkcyjnej, w zakresie tworzenia systemów wspomagania prac kartograficznych i hydrograficznych oraz systemów informacji przestrzennej;
 • badawczej, w zespołach badawczych i wdrożeniowych związanych rozwojem zagadnień hydrograficznych i nawigacyjnych;
 • wydziałach bezpieczeństwa administracji właściwej dla procesów komunikacyjnych
  i transportowych;
 • komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw komunikacyjnych i transportowych;
 • jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studiowanie na tym kierunku wiąże się z wykształceniem samodzielności myślenia, krytycyzmu, odwagi intelektualnej i umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach typowych i niestandardowych. Studenci muszą też posiąść umiejętność kojarzenia interesów grupowych z interesami jednostkowymi oraz elastyczność w modyfikowaniu postaw własnych i przyszłych współpracowników. Zgodnie ze standardami współczesnego rynku pracy absolwenci będą posiadali umiejętność wykorzystania techniki komputerowej i posługiwania się językiem angielskim w typowych sytuacjach zawodowych.