Zaznacz stronę

Wymagane dokumenty do rekrutacji na studia cywilne na kierunku nawigacja na rok akademicki 2022/2023:

 1. Wygenerowana z systemu rejestracji online, podpisana i przesłana drogą elektroniczną ankieta osobowa – podanie o przyjęcie na studia.
 2. Aktualna, jedna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej, o rozdzielczości co najmniej 492×610 pikseli i wielkości maksymalnej 2,5 MB.
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów – w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia.
 4. Poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia.
 5. Poświadczona przez uczelnię kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia – w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.
 6. Przesłane drogą elektroniczną potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 złotych należy wpłacać na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej w ING Bank Śląski S.A. z zaznaczeniem wydziału i kierunku studiów. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy kierunek oraz stopień studiów. Za tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę.

Numer rachunku 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260

> więcej informacji <<

Wymagane dokumenty do rekrutacji na studia cywilne na kierunku hydrografia morska na rok akademicki 2022/2023:

 1. własnoręcznie podpisana ankieta osobowa, wygenerowana i wydrukowana z systemu IRK;
 2. oryginał, oryginalny odpis lub odpis notarialny świadectwa dojrzałości;
  (z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego). Kandydat, który w 2022 roku zdawał maturę międzynarodową i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej wydane przez Biuro IB w Genewie (Transcript of grades), kwalifikujące do wydania dyplomu. Kopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie później niż 1 października 2022 roku;
 3. oryginał lub odpis notarialny dokumentu, potwierdzającego uzyskanie dodatkowych uprawnień (olimpiady, konkursy, osiągnięcia sportowe)
  w przypadku laureatów bądź finalistów olimpiad – dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych, w przypadku sportowców, posiadających wybitne osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich oraz ujętych w programie Akademickich Mistrzostw Polski – dokument, wydany przez polski związek sportowy (w przypadku klasy mistrzowskiej i pierwszej) lub okręgowy/wojewódzki związek sportowy (w przypadku drugiej klasy sportowej), określający rodzaj klasy sportowej, termin jej obowiązywania oraz osiągnięcia sportowe będące podstawą jej przyznania;
 4. aktualna kolorowa fotografia o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu);
 5. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – odpis notarialny jednego z dokumentów, uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku pozostałych cudzoziemców – odpis notarialny paszportu.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 23/R/19 Rektora UG w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Gdańskim, osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w UG wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złKandydat wnosi opłatę za dany kierunek oraz poziom studiów. Za tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę.  

Opłat rekrutacyjnych należy dokonywać na indywidualny numer konta znajdujący się w zakładce „Płatności” w Panelu Kandydata w systemie IRK.

 

> więcej informacji <<