Zaznacz stronę

Wymagane dokumenty do rekrutacji na studia cywilne na kierunku nawigacja na rok akademicki 2023/2024:

 1. Wygenerowana z systemu rejestracji online, podpisana i przesłana drogą elektroniczną ankieta osobowa – podanie o przyjęcie na studia.
 2. Aktualna, jedna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej, o rozdzielczości co najmniej 492×610 pikseli i wielkości maksymalnej 2,5 MB.
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów – w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia.
 4. Poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia.
 5. Poświadczona przez uczelnię kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia – w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.
 6. Przesłane drogą elektroniczną potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 złotych należy wpłacać na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej w ING Bank Śląski S.A. z zaznaczeniem wydziału i kierunku studiów. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy kierunek oraz stopień studiów. Za tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę.

Numer rachunku 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260

> więcej informacji <<

Wymagane dokumenty do rekrutacji na studia cywilne na kierunku hydrografia morska na rok akademicki 2023/2024:

 1. własnoręcznie podpisana ankieta osobowa, wygenerowana i wydrukowana z systemu IRK;
 2. oryginał, oryginalny odpis lub odpis notarialny świadectwa dojrzałości;
 3. dokument potwierdzający uzyskanie dodatkowych uprawnień (olimpiady, konkursy, osiągnięcia sportowe);
 4. aktualna kolorowa fotografia o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu);
 5. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – poświadczona za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopia jednego z dokumentów, uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim. Brak wyżej wymienionego dokumentu nie powoduje dyskwalifikacji z procesu rekrutacji, natomiast skutkuje naliczeniem opłat za kształcenie;
 6. w przypadku pozostałych cudzoziemców – poświadczona za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopia paszportu.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 23/R/19 Rektora UG w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Gdańskim, osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w UG wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złKandydat wnosi opłatę za dany kierunek oraz poziom studiów. Za tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę.  

Opłat rekrutacyjnych należy dokonywać na indywidualny numer konta znajdujący się w zakładce „Płatności” w Panelu Kandydata w systemie IRK.

 

> więcej informacji <<