Zaznacz stronę

Katedra Geoinformacji

Katedra Geoinformacji powstała 1 stycznia 2024 roku jako odpowiedź na potrzebę wydzielenia komórki organizacyjnej uczelni o działalności dydaktycznej i badawczej skupionej wokół aspektów geodezyjnych i geoinformatycznych działalności człowieka na morzu. Zadanie sformowania katedry i zainicjowania jej działań powierzono kmdr ppor. rez. dr inż. Karolinie Zwolak.

Do podstawowych zadań Katedry Geoinformacji w zakresie dydaktyki należy opracowywanie koncepcji oraz programów kształcenia na kierunkach studiów realizowanych przez Katedrę, realizacja kształcenia studentów w przedmiotach związanych z działalnością naukowo-badawczą i ekspercką Katedry, inicjowanie i wdrażanie innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych, a także organizacja i wsparcie studentów Wydziału w zakresie realizacji praktyk zawodowych.

W zakresie działalności naukowo-badawczej Katedra Geoinformacji ma za zadanie inicjowanie oraz uczestnictwo w czynnościach organizacyjnych zmierzających do pozyskiwania finansowania prac badawczych, prowadzenie badań naukowych w zakresie geodezji, ze szczególnym uwzględnieniem geoinformatyki, systemów informacji przestrzennej, teledetekcji, grawimetrii, modelowania 3D oraz morskich i śródlądowych pomiarów hydrograficznych. Ponadto Katedra zajmuje się prowadzeniem doradztwa naukowego i działalności eksperckiej w zakresach zbieżnych z działalnością naukowo-badawczą Katedry oraz organizacją i współorganizacją konferencji, sympozjów i seminariów naukowych.

W skład Katedry wchodzi Pracownia Militarnych Systemów Informacji Przestrzennej, która kształci studentów kierunków prowadzonych na Wydziale, realizuje kursy i szkolenia MON, STCW/IMO, prowadzenie działalność naukowo-badawczą ukierunkowaną głównie na nawigacyjno-hydrograficzne zabezpieczenie działań sił Marynarki Wojennej, tworzenie baz danych dla potrzeb cyfrowych map morskich oraz zabezpieczenia hydrograficznego działań sił Marynarki Wojennej, automatyzację procesów nawigacyjnych oraz opracowywanie norm obronnych dla Marynarki Wojennej. Pracownia jest doskonale wyposażona w sprzęt komputerowy, oprogramowanie specjalistyczne oraz sprzęt pomiarowy, w tym profesjonalne bezzałogowe statki powietrzne oraz autonomiczne platformy pływające.