Zaznacz stronę

Katedra Eksploatacji Jednostki Pływającej

Akademia Marynarki Wojennej jest kolejną polską wyższą uczelnią morską, która w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku włączyła się w proces przygotowywania kadr dla floty handlowej i szkolenia personelu dla gospodarki morskiej, poprzez szkolenie hydrografów, obsługi systemu GMDSS, szkolenia kadr z zakresu zarządzania, szkolenia ratowniczego, przeciwpożarowego i obsługi systemu VTS, inne. Akademia Marynarki Wojennej włączyła się do szkolenia studentów systemem studiów zaocznych i dziennych z zakresu nawigacji i obsługi maszyn. Powołanie z dniem 1 września 2008 roku Katedry Eksploatacji Jednostki Pływającej jest odpowiedzią uczelni na wzrastające zapotrzebowanie na kadry dla szeroko rozumianej gospodarki morskiej.

Katedra Eksploatacji Jednostki Pływającej jest komórką organizacyjną Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego właściwą do kształcenia w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania, na studiach dziennych wojskowych i cywilnych w systemie studiów dziennych i zaocznych.

Po utworzeniu kierownikiem Katedry Eksploatacji Jednostki Pływającej został prof. kpt. ż. w. Daniel Duda. W katedrze zatrudnieni są m.in. dr hab. inż. kpt. ż. w. Marek Szymoński prof. AMW, dr inż. kpt. ż. w. Andrzej Królikowski prof. AMW i inni posiadający najwyższe kwalifikacje morskie oraz wielu oficerów Marynarki Wojennej – dowódców największych polskich okrętów.

Katedra Eksploatacji Jednostki Pływającej prowadzi zajęcia dydaktyczne objęte konwencją STCW 78/95 dla podchorążych i studentów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Katedra realizuje zajęcia na studiach dziennych i zaocznych. Działalność dydaktyczna objęta jest zarządzeniami Ministra Obrony Narodowej i postanowieniami międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht z 1978/95 (STCW 78/95 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy, a także innymi aktami wynikającymi z bieżącego zapotrzebowania i wymagań certyfikacji Administracji Morskiej.

Akademia Marynarki Wojennej posiada aktualne Certyfikaty Uznania wydane przez Ministra odpowiedzialnego za gospodarkę morską. W Uczelni został udokumentowany, wdrożony i jest utrzymywany System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2000. Godzi się podkreślić, że skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością jest nieustannie doskonalona – w odniesieniu do wymagań i oczekiwań Klientów (krajowych i zagranicznych) oraz wymagań wynikających z przepisów prawa.

Katedra powołana jest do prowadzenia działalności naukowo-badawczej w szczególności wynikającej z potrzeb gospodarki morskiej i Marynarki Wojennej w następujących zakresach :

– budowy i stateczność jednostki pływającej (okrętu i jednostek handlowych),
– eksploatacji technicznych środków transportu,
– manewrowanie jednostką pływającą i MPDM,
– manewrowanie okrętem i bezpieczeństwo nawigacji,
– prawo morskie,
– przewozy morskie,
– systemy transportowe- zarządzanie systemami transportowymi,
– dowodzenie/ kierowanie wachtą morską.

Katedra Eksploatacji Jednostki Pływającej Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej, mimo krótkiego okresu działania, została ulokowana, wyposażona i zagospodarowana w przydzielonych jej pomieszczeniach.