Zaznacz stronę

Akademia Marynarki Wojennej

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

navigare necesse est

Nadchodzące wydarzenia

1 lutego 2024

Rozpoczęcie rejestracji na studia wojskowe
https://www.zostanzolnierzem.pl/#/login

1 czerwca 2024

Rozpoczęcie rekrutacji podstawowej na studia cywilne

14 czerwca 2024

Zakończenie rejestracji na studia wojskowe

15-19 lipca 2024

Egzaminy wstępne na studia wojskowe

19 lipca 2024

Zakończenie rekrutacji podstawowej na studia cywilne

Szybkie linki

Harmonogram roku akademickiego
Rozkłady zajęć
Programy studiów

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

O nas

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO) to jeden z czterech wydziałów Akademii Marynarki Wojennej. WNiUO wywodzi się z Wydziału Morskiego utworzonego 1 października 1922 r. wraz z powstaniem Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu. W dalszych latach, w efekcie zmieniających się uwarunkowań zawodu oficera Marynarki Wojennej, nazwa, struktura, zakres i charakter działalności Wydziału ewoluowały stosownie do wymagań zmieniającej się rzeczywistości.

Obecnie, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego to główny ośrodek przygotowujący kadry dla Marynarki Wojennej RP w zakresie tzw. morskich specjalności pokładowych. Jest też jednym z trzech ośrodków w kraju kształcących kadry dla potrzeb marynarki handlowej, do pracy w administracji morskiej oraz w innych instytucjach administracji państwowej i samorządowej związanych z gospodarką morską.

Wśród polskich uczelni wojskowych WNiUO był prekursorem w kształceniu studentów cywilnych. Pierwszego października 1996 r., po raz pierwszy w historii polskiego szkolnictwa wojskowego, naukę podjęły osoby cywilne. Niewątpliwie otwarcie gdyńskiej Alma Mater na studia cywilne sprawiło, że Akademia weszła w etap dynamicznego rozwoju. W kolejnych latach oferta Wydziału dla cywilnego szkolnictwa wyższego była i jest, sukcesywnie doskonalona. W 1999 r. do egzaminów wstępnych na studia wojskowe dopuszczono po raz pierwszy kobiety. 

Od 1 października 2001 r. kształcenie na Wydziale podlega procedurom Systemu Jakości ISO 9001:2015, co jest potwierdzone stosownym certyfikatem „w zakresie kształcenia studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na poziomie I, II, i III stopnia oraz na studiach podyplomowych (…) w tym w zakresie działalności objętej postanowieniami Konwencji STCW (…)”.

Zapraszamy do zapoznania się ofertą kształcenia zaprezentowaną w kolejnych zakładkach.

Więcej o wydziale | Galeria zdjęć

Sztandarowym kierunkiem studiów wojskowych prowadzonych na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego jest nawigacja. Począwszy od roku akademickiego 2022/2023 studia na tym kierunku oferowane są w formie 5-letnich stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich

Program studiów jednolitych studiów magisterskich na kierunku nawigacja jest zgodny z wymaganiami Konwencji STCW 78/95, co jest potwierdzone właściwym certyfikatem Ministra Infrastruktury z 10 czerwca 2022 roku. Program studiów oparty jest na ramowym programie szkolenia dla marynarzy działu pokładowego i obejmuje zagadnienia realizowane na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej.

Studenci wojskowi kierunku studiów nawigacja mają możliwość wyboru odpowiedniej dla siebie specjalności z dwóch oferowanych:

  • eksploatacja okrętowych systemów pokładowych,
  • eksploatacja morskich systemów uzbrojenia.

Wybór specjalności odbywa się na 4. semestrze studiów, a zajęcia objęte wybraną specjalnością zaczynają się od 5. semestru studiów.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nawigacji: obiektów, środków transportu i komunikacji. Posiada biegłość w zakresie określania pozycji oraz wyboru właściwej trajektorii w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zarówno w złożonych sytuacjach środowiskowych, jak i zagrożenia kolizją.

Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań na pierwszym stanowisku służbowym, w szczególności nakierowanych na zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ludzi, obiektów i środowiska w kontekście uwarunkowań technicznych i prawnych oraz racjonalnej eksploatacji urządzeń i systemów.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich otrzymuje tytuł magistra inżyniera, dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich oraz prawo do kwalifikacji na studia III stopnia oraz studia podyplomowe.

Charakterystyka jednolitych studiów magisterskich

Sztandarowym kierunkiem studiów cywilnych prowadzonych na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego jest nawigacja. Studia na tym kierunku oferowane są w formie 4-letnich stacjonarnych studiów I stopnia oraz 1,5-rocznych stacjonarnych studiów II stopnia.

Program studiów I stopnia na kierunku nawigacja jest zgodny z wymaganiami Konwencji STCW 78/95, co jest potwierdzone właściwym certyfikatem Ministra Infrastruktury z 10 czerwca 2022 roku. Program studiów oparty jest na ramowym programie szkolenia dla marynarzy działu pokładowego i obejmuje zagadnienia realizowane na poziomie operacyjnym i zarządzania w żegludze międzynarodowej.

Studenci cywilni studiów I stopnia na kierunku nawigacja mają możliwość wyboru odpowiedniej dla siebie specjalności z trzech oferowanych:

  • eksploatacja statku handlowego,
  • hydrografia i systemy informacji przestrzennej,
  • nawigacyjna obsługa sektora offshore.

Wybór specjalności odbywa się na 4. semestrze studiów, a zajęcia objęte wybraną specjalnością zaczynają się od 5. semestru studiów.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku nawigacja posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nawigacji: obiektów, środków transportu i komunikacji. Posiada biegłość w zakresie określania pozycji oraz wyboru właściwej trajektorii w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zarówno w złożonych sytuacjach środowiskowych, jak i zagrożenia kolizją. Absolwent jest przygotowany do pracy na morzu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ludzi, obiektów i środowiska w kontekście uwarunkowań technicznych i prawnych.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku nawigacja uzyska w trakcie trwania studiów bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i zdobędzie umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy. Otrzyma pełne wykształcenie oparte na podstawach nauk inżynieryjno-technicznych niezbędne do podjęcia pracy, w tym pracy na morzu. Absolwenci uzyskują także specjalistyczne umiejętności praktyczne, które zdobywają na zajęciach laboratoryjnych oraz w trakcie odbywania praktyki zawodowej (6 miesięcy) w ramach 7. semestru studiów. Umiejętności praktyczne umożliwią absolwentom pełnienie wachty morskiej i dowodzenie wachtą morską z wykorzystaniem nowoczesnych systemów i urządzeń nawigacyjnych; począwszy od ich przygotowania, w tym uwzględnienia ich ograniczeń, poprzez bieżącą kontrolę pracy, skończywszy na analizie dokładności. Praktyczny wymiar dużej części zajęć przygotuje absolwentów do samodzielnej i zespołowej pracy zawodowej.

Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł inżyniera, dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia oraz prawo do kwalifikacji na studia II stopnia oraz na studia podyplomowe.

Charakterystyka studiów I stopnia

Sztandarowym kierunkiem studiów cywilnych prowadzonych na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego jest nawigacja. Studia na tym kierunku oferowane są w formie 4-letnich stacjonarnych studiów I stopnia oraz 1,5-rocznych stacjonarnych studiów II stopnia.

Program studiów II stopnia na kierunku nawigacja nie obejmuje zagadnień związanych z Konwencją STCW 78/95. Specjalnością realizowaną na studiach II stopnia jest nawigacja morska. W ramach tej specjalności studenci mają możliwość wyboru bloków tematycznych związanych z specjalnościami niezrealizowanymi na studiach I stopnia.

Studia II stopnia na kierunku nawigacja ukierunkowane są na kształcenie specjalistów dla potrzeb szeroko pojętej gospodarki morskiej. Studia te mają przygotować absolwentów, przede wszystkim, do działalności produkcyjnej w gospodarce morskiej oraz do działalności dydaktycznej i naukowej w ośrodkach szkoleniowych i naukowych. Zagadnienia związane z szeroko pojętą nawigacją mają kluczowe znaczenie nie tylko dla bezpiecznej żeglugi, lecz również dla utrzymania i rozwoju portów, odnawialnych źródeł energii morskiej i poszukiwania surowców mineralnych oraz zarządzania dnem morskim i strefą brzegową. Z uwagi na powyższe, niezbędne jest także wykształcenie potrzeby ciągłego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, odpowiedniego określania priorytetów, gotowości do podejmowania nowych wyzwań zawodowych, odpowiedzialności i potrzeby przestrzegania etyki zawodowej.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku nawigacja uzyska w trakcie trwania studiów bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i zdobędzie umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy. Otrzyma pełne wykształcenie oparte na podstawach nauk inżynieryjno-technicznych niezbędne do podjęcia pracy. W ramach przedmiotów specjalistycznych szczególną uwagę zwraca się na właściwe przygotowanie absolwentów do wypełniania funkcji pracowników Urzędów Morskich i instytucji związanych z gospodarką morską. Absolwenci studiów II stopnia uzyskują także specjalistyczne umiejętności praktyczne, które zdobywają na zajęciach laboratoryjnych oraz w trakcie odbywania praktyki zawodowej (3 miesiące) w ramach 2. semestru studiów. Podczas praktyki student doskonali umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania i aparaturę. Poznaje własne możliwości na rynku pracy i nawiązuje kontakty zawodowe, umożliwiające wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy.

Absolwent studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra inżyniera, dyplom ukończenia studiów magisterskich oraz prawo do kwalifikacji na studia III stopnia oraz studia podyplomowe.

Charakterystyka studiów II stopnia

Ostatnie wydarzenia

Rejs kandydacki

11 pażdziernik 2022

Władze wydziału

Dziekan
dr hab. inż. Marek PRZYBORSKI, prof. AMW

Prodziekan ds. kształcenia i studenckich
kmdr por. dr inż. Piotr BEKIER

Kierownik dziekanatu
mgr Iwona WENCLEWSKA

adres

ul. inż. J. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

godziny pracy dziekanatu

poniedziałek – piątek: 08.00 – 15.00
sobota, niedziela: zamknięte

Kontakt z dziekanatem

tel.: 261-262-610
e-mail: dziekanat.wniuo@amw.gdynia.pl

Zdaniem prodziekana

Każdy student naszej uczelni może realizować jeden lub dwa semestry studiów zagranicą w uczelni partnerskiej w ramach europejskiego programu Erasmus+. Nasza uczelnia współpracuje z podmiotami w 16 krajach UE. Na czas pobytu zagranicą student otrzymuje środki na swoje utrzymanie z funduszy UE, które są naliczane w zależności od kosztów życia w danym kraju. Średnio to kwota ok. 500 euro na miesiąc która może być jeszcze zwiększona w przypadku studentów pobierających stypendia socjalne

Najnowsze posty

Aktualności

Praktyka marynarska na NS Mircea

Praktyka marynarska na NS Mircea

W dniach 1-31 lipca br., na zaproszenie rumuńskiej Akademii Marynarki Wojennej, dwójka pań podchorąży miała możliwość...

Dla studentów

Wydarzenia

Inne

Struktura organizacyjna wydziału

Katedra Eksploatacji Jednostki Pływającej

Katedra Geoinformacji

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Katedra Uzbrojenia Okrętowego

Lat tradycji

Studentów

specjalności